Контакты

Опубликовано в Bendra informacija

Союз Церквей Евангельских Баптистов Литвы

Kranto 2-oji g. 5, 45263 Kaunas, Lithuania
Тел.: +370-683-82665
Эл.почта: lebbs.office(at)gmail.com


РУКОВОДСТВО:

VladimirasVladimiras Sereda
ПредседательTarasasTarasas Sereda
Исполнительный секретарьСОВЕТ СОЮЗА:

OlegasOleg Doronin
Медиа координаторRomanasRomanas Sokolovas
Координатор по работе с детьми и молодежью
 


VirginijusVirginijus Stravinskas

Координатор по связям между церквамиVaidasVaidas Stončius

Координатор по социальной работеVladimirVsgnsVladimiras Stasenko
Член комитета по связям с другими церквамиZigmasZigmas Pocius

Редактор  издания "Tiesos draugas"ДРУГИЕ СЛУЖИТЕЛИ:

albertas dAlbertas Latužis
Руководитель центра по исследованию истории баптистов и анабаптистовRita Kalytienė

Бухгалтер

Союз Церквей
Евангельских Баптистов Литвы

Kranto 2-oji g. 5, Kaunas, 45263 Lithuania

Įstatai

Опубликовано в Bendra informacija

Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos įstatai
 

1. Pavadinimas, buveinė, teisinė forma
1.1. Bendrijos pavadinimas: Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga (toliau LEBBS).
1.2. LEBBS tęsia 1940 metais politinių įvykių Lietuvoje nutrauktą Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos veiklą.
1.3. LEBBS yra juridinis asmuo, turi antspaudą ir sąskaitas bankuose. LEBBS būstinė yra Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčios patalpose, Vytauto 38, LT-92127 Klaipėda.
1.4. Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga yra Valstybės pripažinta religinė bendrija - savanoriškas krikščioniškų bendruomenių susivienijimas, siekiantis ugdyti bendruomenių tarpusavio ryšius, atstovauti bei padėti bendruomenėms, užsiimti krikščioniška veikla Lietuvos visuomenėje. Savo veikloje Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais įstatais.


2. Narystė

2.1. Kiekviena į LEBBS įeinanti bendruomenė yra savarankiška, santykiai su LEBBS ir kitomis jai priklausančiomis bendruomenėmis nustatomi šiuose įstatuose numatytomis taisyklėmis. Narystė LEBBS gali būti paprasta ir asocijuota.
2.2. Paprastos narystės LEBBS klausimai LEBBS tarybos teikimu sprendžiami konferencijoje paprasta dalyvaujančių konferencijoje atstovų balsų dauguma. Bendruomenei pareiškus norą įstoti arba išstoti iš LEBBS, ji pateikia raštišką prašymą LEBBS Tarybai ir savo visuotinio narių susirinkimo sprendimą.
2.3. Asocijuotos narystės klausimai sprendžiami ta pačia tvarka kaip ir paprastos narystės. Asocijuotų LEBBS bendruomenių nariai negali būti renkami vadovaujančioms pareigoms bei balsuoti LEBBS konferencijos metu.


3. Mokymo pagrindai

3.1. Mes tikime vienintelį gyvąjį Dievą, apreikštą Biblijoje, Senojo ir Naujojo Testamento 66 knygose, kaip Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Mes tikime Dievą Tėvą, Visatos sutvėrėją, Jėzų Kristų, vienintelį Dievo Sūnų, tikrą Dievą ir tikrą žmogų, kurio mirtimi atpirktos mūsų nuodėmės. Prisikėlęs Jėzus Kristus yra Bažnyčios Galva ir Išganytojas. Tikime Dievą Šventąją Dvasią, apreiškiančią tikintiesiems Kristų, jo mokymą ir jo atpirkimą. Mes remiamės Šventuoju Raštu, kaip nesikeičiančiu, įkvėptu Dievo Žodžiu, absoliučiai teisingu ir turinčiu didžiausią autoritetą visuose tikėjimo ir elgesio dalykuose. Priėmę Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją ir Viešpatį, liudijame savo tikėjimą bei priklausomybę jam vandens krikštu. Ir kaip gyvo Jėzaus Kristaus Kūno nariai, apjungti viena Dvasia ir tikėjimu, kartu tarnaujame Viešpačiui.
3.2. Kiekviena į LEBBS įeinanti bendruomenė turi savo išsamesnį tikėjimo išpažinimą, neprieštaraujantį šiuose įstatuose išdėstytiems mokymo pagrindams.


4. Veiklos tikslai ir jų įgyvendinimo būdai

4.1. Padėti LEBBS sudarančioms bendruomenėms skelbti ir liudyti Kristaus Evangeliją visiems žmonėms.
4.2. Skatinti bendruomenių tarpusavio dvasinę vienybę ir bendravimą:
-vienijant ir plėtojant jaunimo bei vaikų krikščioniško auklėjimo darbą;
-rūpinantis įeinančių į LEBBS bendruomenių tarpusavio pagalba evangelizacijos darbe, siekiant teologinio išsilavinimo, vystant misijų veiklą, teikiant materialinę paramą;
-leidžiant ir platinant krikščioniško turinio literatūrą, organizuojant konferencijas, seminarus, viešas paskaitas, parodas, koncertus ir kitus renginius;
-statant maldos namus, steigiant dvasines seminarijas, Biblijos mokyklas, labdaros ir kt. organizacijas;
-steigiant žiniasklaidos priemones;
-plėtojant bendravimą su kitomis broliškomis bažnyčiomis ir krikščioniškomis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų.


5. Struktūra ir valdymas

5.1. LEBBS konferencija yra aukščiausias LEBBS sprendžiamasis organas.
5.1.1. LEBBS konferencija:
-numato LEBB sąjungos veiklos prioritetus ir kryptis;
-išklauso tarybos pirmininko, vykdomojo sekretoriaus, komitetų pirmininkų bei revizijos komisijos ataskaitas ir jas tvirtina;
-trejų metų laikotarpiui renka sąjungos tarybą, sąjungos pirmininką (tampantį tarybos pirmininku) ir revizijos komisiją;
-iš tarybos narių renka tarybos pirmininko pavaduotojus;
-tarybos teikimu patvirtina vykdomojo sekretoriaus kandidatūrą;
-priima ir keičia LEBB sąjungos įstatus;
-priima sprendimus dėl LEBBS reorganizavimo ir likvidavimo.
5.1.2. Bendruomenių atstovai renkasi į konferenciją ne rečiau kaip kartą per metus.
5.1.3. Bendruomenės LEBBS konferencijoje atstovaujamos paritetiniais pagrindais, po du atstovus iš kiekvienos bendruomenės, papildant kvotą vienu atstovu nuo kiekvieno 50 bendruomenės narių.
5.1.4. Konferencija laikoma įvykusia, kai joje dalyvauja ne mažiau 2/3 visų turinčių dalyvauti konferencijoje bendruomenių atstovų. Konferencija išsirenka konferencijos pirmininką ir sekretorių. Visi sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių konferencijoje atstovų balsų dauguma.
5.2. LEBBS tarybą sudaro 7 konferencijos išrinkti bendruomenių atstovai.
5.2.1. LEBBS taryba:
-vadovauja LEBBS darbui tarp konferencijų ir įgyvendina konferencijos nutarimus;
-ruošia konferencijos dienotvarkę;
-teikia siūlymus konferencijai dėl naujų narių priėmimo, išstojimo ar pašalinimo;
-sprendžia bendruomenių išstojimo iš LEBBS klausimus, jei išstojanti bendruomenė nepageidauja šio klausimo svarstyti konferencijoje;
-numato konferencijos vietą ir laiką;
-ruošiant rinkiminę konferenciją ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius sudaro kandidatų į tarybą ir tarybos pirmininkus pasiūlymų komitetą;
-esant reikalui sudaro komitetus prie tarybos;
-sprendžia vykdomojo sekretoriaus ir kitų LEBBS darbuotojų klausimus;
-išklauso sekretoriato darbo ataskaitas, numato sekretoriato darbo kryptis ir užduotis;
-atsako už LEBBS turto naudojimą.
5.2.2. Tarybos nariai susirenka posėdžiams pagal būtinybę, bet ne rečiau kaip keturis kartus per metus.
5.3. Tarybos pirmininkas, kuris yra ir LEBBS pirmininkas, vadovauja tarybos darbui.
5.3.1. Tarybos pirmininkas:
-atstovauja LEBB sąjungai;
-atsako už tarybos veiklą, vadovauja tarybos posėdžiams;
-pasirašo tarybos posėdžių protokolus;
-pasirašo darbo sutartis su sekretoriato darbuotojais;
-atsiskaito tarybai ir konferencijai.
5.4. Vykdomasis sekretorius yra samdomas LEBBS darbuotojas.
5.4.1. LEBBS vykdomasis sekretorius:
-yra nerenkamas tarybos narys be balsavimo teisės;
-vadovauja sekretoriatui;
-kartu su pirmininku rengia tarybos posėdžio dienotvarkę ir sekretoriato darbo planus pagal tarybos suformuotas darbo užduotis;
-atsako už bendrą LEBBS veiklos koordinavimą;
-atsako už išankstinį bendruomenių ir tarybos informavimą apie numatomus renginius, keliones, studijų galimybes ir kt., ryšio palaikymą tarp LEBBS bendruomenių bei kitų bendradarbiaujančių institucijų;
-pagal reikmę atstovauja LEBBS;
-atsiskaito LEBBS tarybai ir konferencijai.
5.4.2. Vykdomojo sekretoriaus atlyginimas nustatomas darbo sutartyje su taryba.
5.5. Konferencijoje išrenkama trijų asmenų revizijos komisija trejų metų laikotarpiui. Revizijos komisija kasmet tikrina visą ūkinę-finansinę LEBBS veiklą ir pateikia išvadas konferencijai.


6. Bendruomenių teisės ir atsakomybė

6.1. Bendruomenės dvasiškai ir finansiškai remia LEBBS darbą.
6.2. Bendruomenės aktyviai dalyvauja LEBBS veikloje siekiant jos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.
6.3. Bendruomenės turi teisę savarankiškai vystyti savo veiklą, bendradarbiauti su kitomis krikščioniškomis bažnyčiomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
6.4. Bendruomenių ir/arba su jomis bendradarbiaujančių organizacijų veikla neturi kenkti LEEBS ar ją sudarančioms bendruomenėms.
6.5. Bendruomenės, nesilaikančios šių įstatų esminių nuostatų, LEBBS tarybos teikimu, paprasta dalyvaujančių konferencijoje atstovų balsų dauguma, gali būti pašalintos iš LEBBS narių.
6.6. Bendruomenės gali pasitraukti iš LEBBS savo noru savo įstatų nustatyta tvarka.
6.7. Iš LEBBS pašalintų arba pasitraukusių bendruomenių turtinės pretenzijos nepriimamos.


7. Teisinė, turtinė ir finansinė padėtis

7.1. LEBBS veikla finansuojama LEBBS bendruomenių, kitų krikščioniškų organizacijų bei pavienių asmenų savanoriškomis aukomis ir dovanomis, taip pat testamentu paliktomis aukomis Lietuvoje ir užsienyje bei lėšomis, gautomis iš komercinės-ūkinės ir leidybinės veiklos.
7.2. LEBBS gali įsigyti kilnojamą ir nekilnojamą turtą, reikalingą įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
7.3. LEBBS turi teisę įstoti į kitas krikščioniškas sąjungas ir organizacijas šalyje ir užsienyje. Toks LEBBS tarybos sprendimas turi būti patvirtintas LEBBS konferencijoje.


8. Įstatų pakeitimai ir bendrijos likvidavimas

8.1. Įstatai gali būti papildomi, keičiami ir priimami tik LEBBS konferencijoje 2/3 dalyvaujančių konferencijoje atstovų balsų dauguma.
8.2. LEBBS nutraukia veiklą konferencijoje 4/5 dalyvaujančių konferencijoje atstovų balsų dauguma.
8.3. Nutraukus veiklą ir atsiskaičius su kreditoriais bei samdomais darbuotojais pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, likusio turto klausimus sprendžia paskutinės LEBBS konferencijos sudaryta likvidacinė komisija.2002.10.11
Lietuvos evangelikų baptistų
bendruomenių sąjungos konferencija,
Klaipėda

Bendruomenės

Опубликовано в Bendra informacija

Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungai
priklausančios bažnyčios:

 


Kauno evangelikų krikščionių baptistų bažnyčia:

2-oji Kranto g. 5, 45265 Kaunas
Tel./faks. 8-37-342426; El.paštas: krantobbb(at)takas.lt
http://www.ekbb.lt
Pastorius - Vladimiras Sereda

Pamaldos sekmadieniais 11 val.
Biblijos valanda ketvirtadieniais 18.30 val.
Jaunimo susitikimai penktadieniais 18.30 val.
Maldos susirinkimai šeštadieniais 15 val.


Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčia:

Vytauto g. 38, LT-92127 Klaipėda
Tel. 8-46-314475; El.paštas: klaipeda(at)baptist.lt
http://www.kebb.lt
Lietuvių grupės kontaktinis asmuo: Romas Revutas, tel. +370-652-89139;
Rusų grupės kontaktinis asmuo: Oleg Doronin, tel. +370-614-16778;

Pamaldos vyksta: sekmadieniais 9.30 val. rusų kalba ir 11.30 val. lietuvių kalba
Biblijos vakarai:
 - antradieniais 18.30 val. lietuvių k.
 - trešiadieniais  11.00 val. rusų k.

Pamaldos Žemaitkiemio maldos namuose (Šilutės raj., Saugų seniūnija)
vyksta kiekvieno mėnesio IV-tą sekmadienį 15 val.Mažeikių evangelikų krikščionių baptistų bažnyčia:

Tirkšlių g. 3, 89239 Mažeikiai
Tel. 8-612-40554, El.paštas: antanas52(at)gmail.com
Bendruomenės pastorius - Antanas Žylė

Pamaldos sekmadieniais 10 val.


Panevėžio (tarptautinė) "Dievo malonės" bažnyčia:

A.Mackevičiaus g. 5, 35168 Panevėžys
Tel. +370-673-10058, El.paštas: narnijec(at)yandex.ru
Pastorius - Aleksandras Kostinas

Pamaldos sekmadieniais 14 val.
Šv.Rašto studijos - I ir III mėnesio antradieniais 17 val.


Šiaulių Evangelijos krikščionių bažnyčia:

Lydos g. 9, 5400 Šiauliai
Tel/faks. 8-41-522316
Pastorius - Pavel Volodko

Pamaldos vyksta sekmadieniais 14 val.
Šventasis Raštas nagrinėjamas ketvirtadieniais 18 val.


Vilniaus Naujojo Testamento baptistų bendruomenė:

Algirdo g. 48, 03209 Vilnius
Tel. 8-5-2336869, Mob.tel. 8-699-65096; El.paštas:  vilnius(at)baptist.lt
http://vntbb.blogspot.com
Pastorius - Irmantas Pinkoraitis

Pamaldos sekmadieniais 11 val. Biblijos studijų ir maldos vakaras trečiadieniais 18 val.
Vyrų pusryčiai ir malda kiekvieną paskutinį mėnesio šeštadienį 10 val.
Moterų susirinkimai paskutinį mėnesio penktadienį 17 val.


Visagino krikščionių baptistų bendruomenė:

Jaunystės g. 21-1, 4761 Visaginas
Tel./faks. 8-386-72192, El.paštas: vladis_n(at)dkd.lt
http://baptist.tts.lt
Pastorius-Vladimir Stasenko

Pamaldos sekmadieniais 10 val. rusų kalba.


Misijos veikla:

LEBBS turi ir keletą misijos taškų: Kretingoje, Rokiškyje, Anykščių rajone, Telšiuose, Palangoje.
Norėdami gauti šių misijos taškų adresus bei telefonus, kreipkitės į mūsų raštinę telefonu arba elektroniniu paštu.

О нас

Опубликовано в Bendra informacija

Мы являемся...

Союз Церквей Евангельских Баптистов Литвы является сообществом независимых евангельских общин, цель которого - помочь литовскому народу увидеть Евангелие Иисуса Христа и им жить... 

Мы вместе этого добиваемся...

  • укрепляя общины и единство между ними;
  • заботясь о взаимопомощи входящих в СЦЕБЛ общин в евангелизационной работе, повышая богословское образования, развивая мисионерскую деятельность, предоставляя материальную помощь;
  • издавая и расспространяя литературу христианского содержания, организуя конференции, семинары, лекции, выставки, концерты и другие мероприятия;
  • строя молитвенные дома, открывая духовные семинарии, библейские школы, благотворительные и др. организации;
  • учереждая средства массовой информации;
  • развивая общение с другими братскими церквями и христианскими организациями в Литве и за рубежом.

Цели этой интернет-страницы...

Ознакомить жителей Литвы и зарубежных друзей с нашей жизнью и работой, продолжая начатую за 2000 лет Иисусом Христом работу так, как написано:

И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие.

(Евангелие от Луки 4,16-22)

Надеемся...

Что почаще будете посещать наш интерент- страницу и мы сможем с вами делиться новостями, комментариями, богословскими размышлениями и другими аспектами нашей жизни...