Įstatai

Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos įstatai
 

1. Pavadinimas, buveinė, teisinė forma
1.1. Bendrijos pavadinimas: Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga (toliau LEBBS).
1.2. LEBBS tęsia 1940 metais politinių įvykių Lietuvoje nutrauktą Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungos veiklą.
1.3. LEBBS yra juridinis asmuo, turi antspaudą ir sąskaitas bankuose. LEBBS būstinė yra Klaipėdos evangelikų baptistų bažnyčios patalpose, Vytauto 38, LT-92127 Klaipėda.
1.4. Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga yra Valstybės pripažinta religinė bendrija - savanoriškas krikščioniškų bendruomenių susivienijimas, siekiantis ugdyti bendruomenių tarpusavio ryšius, atstovauti bei padėti bendruomenėms, užsiimti krikščioniška veikla Lietuvos visuomenėje. Savo veikloje Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais įstatais.


2. Narystė

2.1. Kiekviena į LEBBS įeinanti bendruomenė yra savarankiška, santykiai su LEBBS ir kitomis jai priklausančiomis bendruomenėmis nustatomi šiuose įstatuose numatytomis taisyklėmis. Narystė LEBBS gali būti paprasta ir asocijuota.
2.2. Paprastos narystės LEBBS klausimai LEBBS tarybos teikimu sprendžiami konferencijoje paprasta dalyvaujančių konferencijoje atstovų balsų dauguma. Bendruomenei pareiškus norą įstoti arba išstoti iš LEBBS, ji pateikia raštišką prašymą LEBBS Tarybai ir savo visuotinio narių susirinkimo sprendimą.
2.3. Asocijuotos narystės klausimai sprendžiami ta pačia tvarka kaip ir paprastos narystės. Asocijuotų LEBBS bendruomenių nariai negali būti renkami vadovaujančioms pareigoms bei balsuoti LEBBS konferencijos metu.


3. Mokymo pagrindai

3.1. Mes tikime vienintelį gyvąjį Dievą, apreikštą Biblijoje, Senojo ir Naujojo Testamento 66 knygose, kaip Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Mes tikime Dievą Tėvą, Visatos sutvėrėją, Jėzų Kristų, vienintelį Dievo Sūnų, tikrą Dievą ir tikrą žmogų, kurio mirtimi atpirktos mūsų nuodėmės. Prisikėlęs Jėzus Kristus yra Bažnyčios Galva ir Išganytojas. Tikime Dievą Šventąją Dvasią, apreiškiančią tikintiesiems Kristų, jo mokymą ir jo atpirkimą. Mes remiamės Šventuoju Raštu, kaip nesikeičiančiu, įkvėptu Dievo Žodžiu, absoliučiai teisingu ir turinčiu didžiausią autoritetą visuose tikėjimo ir elgesio dalykuose. Priėmę Jėzų Kristų kaip savo Gelbėtoją ir Viešpatį, liudijame savo tikėjimą bei priklausomybę jam vandens krikštu. Ir kaip gyvo Jėzaus Kristaus Kūno nariai, apjungti viena Dvasia ir tikėjimu, kartu tarnaujame Viešpačiui.
3.2. Kiekviena į LEBBS įeinanti bendruomenė turi savo išsamesnį tikėjimo išpažinimą, neprieštaraujantį šiuose įstatuose išdėstytiems mokymo pagrindams.


4. Veiklos tikslai ir jų įgyvendinimo būdai

4.1. Padėti LEBBS sudarančioms bendruomenėms skelbti ir liudyti Kristaus Evangeliją visiems žmonėms.
4.2. Skatinti bendruomenių tarpusavio dvasinę vienybę ir bendravimą:
-vienijant ir plėtojant jaunimo bei vaikų krikščioniško auklėjimo darbą;
-rūpinantis įeinančių į LEBBS bendruomenių tarpusavio pagalba evangelizacijos darbe, siekiant teologinio išsilavinimo, vystant misijų veiklą, teikiant materialinę paramą;
-leidžiant ir platinant krikščioniško turinio literatūrą, organizuojant konferencijas, seminarus, viešas paskaitas, parodas, koncertus ir kitus renginius;
-statant maldos namus, steigiant dvasines seminarijas, Biblijos mokyklas, labdaros ir kt. organizacijas;
-steigiant žiniasklaidos priemones;
-plėtojant bendravimą su kitomis broliškomis bažnyčiomis ir krikščioniškomis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų.


5. Struktūra ir valdymas

5.1. LEBBS konferencija yra aukščiausias LEBBS sprendžiamasis organas.
5.1.1. LEBBS konferencija:
-numato LEBB sąjungos veiklos prioritetus ir kryptis;
-išklauso tarybos pirmininko, vykdomojo sekretoriaus, komitetų pirmininkų bei revizijos komisijos ataskaitas ir jas tvirtina;
-trejų metų laikotarpiui renka sąjungos tarybą, sąjungos pirmininką (tampantį tarybos pirmininku) ir revizijos komisiją;
-iš tarybos narių renka tarybos pirmininko pavaduotojus;
-tarybos teikimu patvirtina vykdomojo sekretoriaus kandidatūrą;
-priima ir keičia LEBB sąjungos įstatus;
-priima sprendimus dėl LEBBS reorganizavimo ir likvidavimo.
5.1.2. Bendruomenių atstovai renkasi į konferenciją ne rečiau kaip kartą per metus.
5.1.3. Bendruomenės LEBBS konferencijoje atstovaujamos paritetiniais pagrindais, po du atstovus iš kiekvienos bendruomenės, papildant kvotą vienu atstovu nuo kiekvieno 50 bendruomenės narių.
5.1.4. Konferencija laikoma įvykusia, kai joje dalyvauja ne mažiau 2/3 visų turinčių dalyvauti konferencijoje bendruomenių atstovų. Konferencija išsirenka konferencijos pirmininką ir sekretorių. Visi sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių konferencijoje atstovų balsų dauguma.
5.2. LEBBS tarybą sudaro 7 konferencijos išrinkti bendruomenių atstovai.
5.2.1. LEBBS taryba:
-vadovauja LEBBS darbui tarp konferencijų ir įgyvendina konferencijos nutarimus;
-ruošia konferencijos dienotvarkę;
-teikia siūlymus konferencijai dėl naujų narių priėmimo, išstojimo ar pašalinimo;
-sprendžia bendruomenių išstojimo iš LEBBS klausimus, jei išstojanti bendruomenė nepageidauja šio klausimo svarstyti konferencijoje;
-numato konferencijos vietą ir laiką;
-ruošiant rinkiminę konferenciją ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius sudaro kandidatų į tarybą ir tarybos pirmininkus pasiūlymų komitetą;
-esant reikalui sudaro komitetus prie tarybos;
-sprendžia vykdomojo sekretoriaus ir kitų LEBBS darbuotojų klausimus;
-išklauso sekretoriato darbo ataskaitas, numato sekretoriato darbo kryptis ir užduotis;
-atsako už LEBBS turto naudojimą.
5.2.2. Tarybos nariai susirenka posėdžiams pagal būtinybę, bet ne rečiau kaip keturis kartus per metus.
5.3. Tarybos pirmininkas, kuris yra ir LEBBS pirmininkas, vadovauja tarybos darbui.
5.3.1. Tarybos pirmininkas:
-atstovauja LEBB sąjungai;
-atsako už tarybos veiklą, vadovauja tarybos posėdžiams;
-pasirašo tarybos posėdžių protokolus;
-pasirašo darbo sutartis su sekretoriato darbuotojais;
-atsiskaito tarybai ir konferencijai.
5.4. Vykdomasis sekretorius yra samdomas LEBBS darbuotojas.
5.4.1. LEBBS vykdomasis sekretorius:
-yra nerenkamas tarybos narys be balsavimo teisės;
-vadovauja sekretoriatui;
-kartu su pirmininku rengia tarybos posėdžio dienotvarkę ir sekretoriato darbo planus pagal tarybos suformuotas darbo užduotis;
-atsako už bendrą LEBBS veiklos koordinavimą;
-atsako už išankstinį bendruomenių ir tarybos informavimą apie numatomus renginius, keliones, studijų galimybes ir kt., ryšio palaikymą tarp LEBBS bendruomenių bei kitų bendradarbiaujančių institucijų;
-pagal reikmę atstovauja LEBBS;
-atsiskaito LEBBS tarybai ir konferencijai.
5.4.2. Vykdomojo sekretoriaus atlyginimas nustatomas darbo sutartyje su taryba.
5.5. Konferencijoje išrenkama trijų asmenų revizijos komisija trejų metų laikotarpiui. Revizijos komisija kasmet tikrina visą ūkinę-finansinę LEBBS veiklą ir pateikia išvadas konferencijai.


6. Bendruomenių teisės ir atsakomybė

6.1. Bendruomenės dvasiškai ir finansiškai remia LEBBS darbą.
6.2. Bendruomenės aktyviai dalyvauja LEBBS veikloje siekiant jos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.
6.3. Bendruomenės turi teisę savarankiškai vystyti savo veiklą, bendradarbiauti su kitomis krikščioniškomis bažnyčiomis ir organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.
6.4. Bendruomenių ir/arba su jomis bendradarbiaujančių organizacijų veikla neturi kenkti LEEBS ar ją sudarančioms bendruomenėms.
6.5. Bendruomenės, nesilaikančios šių įstatų esminių nuostatų, LEBBS tarybos teikimu, paprasta dalyvaujančių konferencijoje atstovų balsų dauguma, gali būti pašalintos iš LEBBS narių.
6.6. Bendruomenės gali pasitraukti iš LEBBS savo noru savo įstatų nustatyta tvarka.
6.7. Iš LEBBS pašalintų arba pasitraukusių bendruomenių turtinės pretenzijos nepriimamos.


7. Teisinė, turtinė ir finansinė padėtis

7.1. LEBBS veikla finansuojama LEBBS bendruomenių, kitų krikščioniškų organizacijų bei pavienių asmenų savanoriškomis aukomis ir dovanomis, taip pat testamentu paliktomis aukomis Lietuvoje ir užsienyje bei lėšomis, gautomis iš komercinės-ūkinės ir leidybinės veiklos.
7.2. LEBBS gali įsigyti kilnojamą ir nekilnojamą turtą, reikalingą įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.
7.3. LEBBS turi teisę įstoti į kitas krikščioniškas sąjungas ir organizacijas šalyje ir užsienyje. Toks LEBBS tarybos sprendimas turi būti patvirtintas LEBBS konferencijoje.


8. Įstatų pakeitimai ir bendrijos likvidavimas

8.1. Įstatai gali būti papildomi, keičiami ir priimami tik LEBBS konferencijoje 2/3 dalyvaujančių konferencijoje atstovų balsų dauguma.
8.2. LEBBS nutraukia veiklą konferencijoje 4/5 dalyvaujančių konferencijoje atstovų balsų dauguma.
8.3. Nutraukus veiklą ir atsiskaičius su kreditoriais bei samdomais darbuotojais pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, likusio turto klausimus sprendžia paskutinės LEBBS konferencijos sudaryta likvidacinė komisija.2002.10.11
Lietuvos evangelikų baptistų
bendruomenių sąjungos konferencija,
Klaipėda